Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Özel Ders İstanbul Gizlilik Politikası

1. Genel bilgi

Probyweb İnternet Hizmetleri (“Özel Ders İstanbul” veya “Şirket” olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler koruma altındadır.

Özel Ders İstanbul, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek ve tüzel kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Özel Ders İstanbul tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel verilerin;

·        işlenme amaçları,

·        aktarılabileceği kişiler ve yurtdışına aktarımı,

·        toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,

·        işlenmesi sebebi ile veri sahibinin hakları,

·        işlenmesine ilişkin olarak veri sahibinin bilgi edinmesi amacıyla şirkete başvuru yöntemleri

hakkında bilgi edinebilir.

2. Kişisel Verilerin işlenme amaçları

Özel Ders İstanbul tarafından, çalışanları, çalışan adayları, müşterileri, potansiyel müşterileri, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Bu kapsamda, KVKK ve sair mevzuat gereklerine uygun olmak kaydıyla toplanan kişisel verileriniz;

·        Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, söz konusu ürünlerin ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

·        Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,bunlara ilişkin ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi için iletişime geçilmesi,

·        Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, bu kapsamda ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi,

·        Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

·        İş ilişkisi içerisinde olan veri sahiplerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

·        Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, iş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

·        Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,

·        Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

·        Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

·        Hukuk, Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

·        Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·        Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·        Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·        Belirli bir kişiyle ilişkilendirilmeyen ve toplu olarak anonim bir şekilde kaydedilen ses ve metin verilerinizin ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla işlenmesi,

·        İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

·        Raporlama ve denetim yapılabilmesine yönelik olarak güvenlik uygulamaları sebebiyle, şirketimizin ziyaret edilmesi halinde kamera ile görüntülerinin kaydedilmesi, ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kimlik verisinin işlenmesi, ziyaret esnasında internetin kullanılması halinde log kayıtlarının tutulması,

·        Resmi makamlardan veya sizlerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması

amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. Kişisel verilerin aktarılması

Özel Ders İstanbul, kişisel verilerinizi KVKK ve sair mevzuat kapsamında, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz;

·        Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçi firmalar ile bankalar ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

·        Ürün ve hizmetlerin temini, ilgili belgelerin ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,

·        Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,

·        Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bulut Bilişim Teknolojileri kullanılarak depolanan kişisel verileriniz KVKK’nın 9/3. maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun uygun gördüğü ülkelerde tutulacaktır.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, müşteriler, 3. şahıs firmalar, elektronik posta, sesli yanıt sistemi, internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız, şirketimiz ile aranızda bir sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası, şirketimizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için üçüncü kişilerce bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, fuar, eğitim, konferans gibi organizasyonlarda bilgi paylaşımı ve benzeri yöntemlerle, şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak

Şirketimize başvurarak;

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemeve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip bulunmaktasınız.

6. İLETİŞİM

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasına yönelik yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi “Kişisel Veri Sahibi BaşvuruFormu”ndaki bütün bilgileri doldurmak suretiyle;

·        “Özel Ders İstanbul İstanbul Ofisi: Yeşilce, Dalgıç Sk. No:3, 34418 Kâğıthane/İstanbul” adresindeki şirketimize bizzat gelerek,

·        Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile,

·        bilgşkeremaslan@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz ile,

·        Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’imize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@ozeldersistanbul.org adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.